TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 08.07.2018

Regulamin - SZTAFETY

REGULAMIN TriCity Trail 2018 - SZTAFETY

 1. Cele imprezy:
  • Promocja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Polsce i na świecie.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna.
 2. Organizator:
  Stowarzyszenie Sport dla Każdego
  ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec
  tel.: 513 083 555
  e-mail: kontakt@citytrail.pl

 3. Termin i dystans:
  TriCity Trail odbędzie się w dniu 8 lipca 2018 roku.
  Dystans biegu: ok. 81,5km.
  Dystans poszczególnych zmian:
  • I zmiana - 19 km (do I pkt. odżywczego);
  • II zmiana - 16 km (od I do II pkt. odżywczego);
  • III zmiana - 20 km (od II do III pkt. odżywczego);
  • IV zmiana - 27 km (od III pkt. odżywczego do mety).
 4. Miejsce:
  Baza/Biuro zawodów w sobotę (oraz darmowe noclegi dla zawodników, którzy zadeklarują chęć skorzystania z takiego noclegu podczas zgłoszenia):
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.
  • Start: znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Harfowej (okolice węzła „Gdańsk Lotnisko” – na obwodnicy Trójmiasta (droga S6).
  • Godzina startu: 04:30.
  • Meta: Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie.
 5. Biuro zawodów:
  Biuro zawodów będzie funkcjonować w następujący sposób:
  • W sobotę, 7 lipca w godz. 14:00-20:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344.
  • W biurze zawodów musi się zgłosić cała drużyna lub jej kapitan wraz z upoważnieniami do odbioru pakietów startowych wszystkich członków drużyny (obowiązuje druk upoważnienia przygotowany przez organizatora).
 6. Trasa:
  • Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  • W kilku miejscach szlak (i trasa również) – wkracza na teren zurbanizowany. Uczestnicy mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. W przypadku łamania tych zasad wobec zawodników będą stosowane kary czasowe.
  • Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się w zakładce: TRASA (ULTRA).
  • Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia – szczególnie jak na północną część Polski.
  • Dystans: ok. 81,5km.
  • Przewyższenia: +1700/-1800.
  • Limit czasu na ukończenie zawodów: 13 godzin.
 7. Punkty odżywcze i kontrolne:
  • Punkty odżywcze będą zarówno punktami kontrolnymi i sztafety, których zawodnicy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogły kontynuować biegu.
  • Sztafety, które osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowane w biegu, powinny przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.
  • W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.
  Lista punktów / miejsca zmian:
  • Bufet 1 – ok. 19km – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu: 3h00min.
  • Bufet 2 – ok. 35km – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu: 5h45min.
  • Bufet 3 – ok. 55km – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu: 8h30min.
  • Bufet 4 – ok. 72km – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu: 12h00min.
  • Na bufetach organizator nie zapewnia kubków plastikowych.
  • Dla zmian I, II i III - punkty odżywcze znajdują się wyłącznie w strefie zmian, zmiana IV będzie mogła skorzystać z butetu czwartego (ok. 19km odcinka).
  • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników.
  • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).
 8. Depozyt:
  • Na starcie biegu 80km+ będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
  • Na miejscach zmian nie będzie możliwości zostawienia depozytu.
 9. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikiem biegów TriCity Trail może zostać każda osoba która do dnia 8 lipca 2018 roku ukończy 18 lat.
  • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu.
  • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
  • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
 10. Zgłoszenia:
  • Zgłoszeń można dokonywać od 19 grudnia 2017 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.tricitytrail.pl.
  • Organizator ustala limit zgłoszeń na 25 sztafet.
  • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 7 lipca 2018 w godzinach od 14:00 do 20:00.
  • Za zgłoszoną sztafetę uważa się tę, której kapitan wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową.
 11. Opłata startowa:
  • 200zł do dnia 28 lutego 2018 roku.
  • 280zł do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  • 320zł od dnia 1 lipca 2018 roku.
  Ogólne informacje:
  • Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym.
  • Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
  • Istnieje możliwość zmiany składu sztafety do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
  • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
  • W przypadku odwołania zawodów z winy organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.
  • W trakcie dokonywania elektronicznego zgłoszenia na zawody możliwe jest zamówienie:
   • okolicznościowych koszulek technicznych marki Salomon, w przypadku wyboru koszulek zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 59zł / szt.;
   • okolicznościowych daszków marki Salomon, w przypadku wyboru daszków zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 99zł / szt. (możliwość zamówienia do 31 maja 2018 roku);
   • nie będzie możliwości nabycia koszulek oraz daszków w późniejszym terminie.

  W ramach wpisowego organizator zapewnia:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • transport z Wejherowa (baza zawodów) na miejsce startu biegu (dla zawodnika startującego na I zmianie);
  • okolicznościową chustę wielofunkcyjną - 4 szt.;
  • mapę biegu - 4 szt.;
  • koszulki okolicznościowe (za dodatkową opłatą: 59zł / szt.);
  • daszki okolicznościowe (za dodatkową opłatą: 99zł / szt., możliwość zamówienia do 31.05.2018!);
  • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach;
  • numery startowe - 4 szt.;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu dla każdego z członków sztafety;
  • posiłek regeneracyjny po zawodach (na mecie zawodów, w Parku im. Majkowskiego w Wejherowie);
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych sztafet;
  • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg - 4 szt.;
  • inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.
 12. Organizator nie zapewnia:
  • transportu zawodników na miejsce zmian sztafet;
  • transportu zawodników z miejsca zmian sztafet.
 13. Klasyfikacje i nagrody:
  • Klasyfikacja OPEN sztafet – nagrodzone zostaną 3 najlepsze sztafety.
  • Najlepsze sztafety otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji (conajmniej jednego członka sztafety) – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 14. Wyposażenie obowiązkowe:
  Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu (elementy wyposażenia mogą być "przechodnie" - członkowie sztafet mogą je przekazywać zawodnikom, którzy będą od nich "przejmować pałeczkę"):
  • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów;
  • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
  • działający telefon komórkowy;
  • folię NRC;
  • mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje ją w pakiecie startowym);
  • numer startowy;
  • chip do pomiaru czasu;
 15. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników TriCity Trail będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TriCity Trail obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach TriCity Trail. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 16. Postanowienia końcowe:
  • Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
  • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
  • Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
  • Zawodnik startując w TriCity Trail wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji TriCity Trail.
  • Organizator zapewnia bezpłatne noclegi (dla osób, które zadeklarują taką chęć w trakcie rejestracji, obowiązuje limit 100 miejsc).
  • Organizator TriCity Trail zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów TriCity Trail.
Partnerzy główni
Patroni medialni