TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 08.07.2018

Regulamin - Junior

REGULAMIN TriCity Trail Junior 2018

 1. Opłata startowa:
  • 10zł.
 2. Kategorie i dystans:
  • D0 – do 5 lat (2018 - 2013) – dystans ok. 300 m;
  • D1 – 6 – 7 lat (2012 - 2011) – dystans ok. 300 m;
  • D2 – 8 – 9 lat (2010 - 2009) – dystans ok. 600 m;
  • D3 – 10 – 11 lat (2008 - 2007) – dystans ok. 1 km;
  • D4 – 12 – 14 lat (2006 - 2004) – dystans ok. 2 km;
  • D5 – 15 – 18 lat (2003 - 2000) – dystans ok. 2 km;
  • dystans biegów jest orientacyjny i może ulegać zmianie.
 3. Termin:
  Biegi odbywają się po starcie biegu TriCity Trail Półmaraton, według harmonogramu:
  • 09:10 – start biegów kat. D0 i D1;
  • 09:25 – start biegów kat. D2;
  • 09:35 – start biegów kat. D3, D4 i D5.
 4. Zgłoszenia:
  • Zgłoszeń można dokonywać od 17 stycznia 2018 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.tricitytrail.pl.
  • Zgłoszenia można dokonać także osobiście w Biurze zawodów, w dniach: 7 lipca w godz. 14:00-20:00 (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344) oraz  8 lipca od godziny 07:00 (w Parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie, okolice ul. Wybickiego).
  • Zgłoszenie zawodnika lub odbiór pakietu startowego (dla zawodników zgłoszonych przez internet) musi nastąpić najpóźniej 15 minut przed startem biegu danej kategorii.
  • Przy zgłoszeniu lub odbiorze pakietu startowego (dla zawodników zgłoszonych przez internet) obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
  • Odpowiedzialność za przypisanie zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach zgłaszających dziecko do biegu.
  • Dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną sklasyfikowane jako PK, będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej.
 5. Nagrody:
  • W kategoriach wiekowych: D0 oraz D1 - nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal oraz upominek niespodziankę.
  • W kategoriach wiekowych D2, D3, D4, D5 za miejsca 1-3 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal.
 6. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników TriCity Trail Junior będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TriCity Trail Junior obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  • Opiekun uczestnika ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach TriCity Trail Junior. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego opiekun wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych uczestnika na potrzeby przesłania informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Opiekunowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 7. Postanowienia końcowe:
  • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
  • Opiekun zgłszając zawodnika do biegów TriCity Trail Junior wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zawodnika w celach promocji TriCity Trail.
  • Organizator TriCity Trail Junior zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów TriCity Trail.
  • W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje regulamin TriCity Trail Półmaratonu.
Partnerzy główni
Patroni medialni