TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 7.07.2019

Regulamin Maraton +

REGULAMIN TriCity Trail 2018 - Maraton+

 1. Cele imprezy:
  • Promocja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Polsce i na świecie.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna.
 2. Organizator:
  Stowarzyszenie Sport dla Każdego
  ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec
  tel.: 513 083 555
  e-mail: kontakt@citytrail.pl

 3. Termin i dystans:
  TriCity Trail odbędzie się w dniu 8 lipca 2018 roku.
  Dystans biegu: ok. 47,5km.

 4. Miejsce:
  Baza/Biuro zawodów w sobotę (oraz darmowe noclegi dla zawodników, którzy zadeklarują chęć skorzystania z takiego noclegu podczas zgłoszenia):
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.
  • Start: znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Apollina (okolice węzła „Gdynia Chwarzno” – na obwodnicy Trójmiasta (droga S6).
  • Godzina startu: 07:30.
  • Meta: Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie.
 5. Biuro zawodów:
  Biuro zawodów będzie funkcjonować w następujący sposób:
  • w sobotę, 7 lipca w godz. 14:00-20:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344.
 6. Trasa:
  • Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  • W kilku miejscach szlak (i trasa również) – wkracza na teren zurbanizowany. Uczestnicy mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. W przypadku łamania tych zasad wobec zawodników będą stosowane kary czasowe.
  • Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się w zakładce: TRASA.
  • Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia – szczególnie jak na północną część Polski.
  • Dystans: ok. 47,5 km.
  • Przewyższenia: +1000/-1100.
  • Limit czasu na ukończenie zawodów: 7,5 godziny.
 7. Punkty odżywcze i kontrolne:
  • Punkty odżywcze będą zarówno punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu.
  • Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.
  • W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.
  Lista punktów:
  • Bufet 1 – ok. 18,5km – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu: 2h45min.
  • Bufet 2 – ok. 36km – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu: 5h15min.
  • Na bufetach organizator nie zapewnia kubków plastikowych.
  • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne, w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników.
  • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).
 8. Depozyt:
  • Na starcie biegu Maraton+ będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 9. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikiem biegów TriCity Trail może zostać każda osoba która do dnia 8 lipca 2018 roku ukończy 18 lat.
  • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu.
  • Wszyscy zawodnicy, muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
  • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
 10. Zgłoszenia:
  • Zgłoszeń można dokonywać od 19 grudnia 2017 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.tricitytrail.pl.
  • Organizator ustala limit zgłoszeń na dystansie Maraton+ na 250 zawodników.
  • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 7 lipca 2018 w godzinach od 14:00 do 20:00.
  • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 11. Opłata startowa:
  • 80zł do dnia 28 lutego 2018 roku.
  • 110zł do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  • 140zł od dnia 1 lipca 2018 roku.
  Ogólne informacje:
  • Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym.
  • Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
  • Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do dnia 30 czerwca 2018 roku.
  • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
  • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
  • W przypadku odwołania zawodów z winy organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.
  • W trakcie dokonywania elektronicznego zgłoszenia na zawody możliwe jest zamówienie:
   • okolicznościowej koszulki technicznej marki Salomon, w przypadku wyboru koszulki zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 59zł;
   • okolicznościowego daszka marki Salomon, w przypadku wyboru daszka zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 99zł (możliwość zamówienia do 31 maja 2018 roku);
   • nie będzie możliwości nabycia koszulki oraz daszka w późniejszym terminie.

  W ramach wpisowego organizator zapewnia:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
  • transport z Wejherowa (baza zawodów) na miejsce startu biegu;
  • okolicznościową chustę wielofunkcyjną;
  • mapę biegu;
  • koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą: 59zł);
  • daszek okolicznościowy (za dodatkową opłatą: 99zł, możliwość zamówienia do 31.05.2018!);
  • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach;
  • numery startowe;
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
  • posiłek regeneracyjny po zawodach (dla dystansu 80km+ i Maraton+ będzie to ciepły posiłek);
  • zabezpieczenie medyczne;
  • obsługę sędziowską;
  • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych;
  • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg;
  • inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.
 12. Klasyfikacje:
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 5 najlepszych zawodniczek oraz 5 najlepszych zawodników.
  • Kategorie wiekowe: K1 (18-39 lat), M1 (18-39 lat), K2 (40 lat i starsze) M2 (40 lat i starsi) – w kat. wiekowych nagradzani będą zawodnicy z miejsc: 1-3.
  • Klasyfikacje nie dublują się, osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategorii wiekowej.
 13. Nagrody:
  • W klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 14. Wyposażenie obowiązkowe:
  Na dystansie Maraton+ zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
  • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów;
  • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
  • działający telefon komórkowy;
  • folię NRC;
  • mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje ją w pakiecie startowym);
  • numer startowy;
  • chip do pomiaru czasu.
 15. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników TriCity Trail będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w TriCity Trail obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach TriCity Trail. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 16. Postanowienia końcowe:
  • Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
  • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
  • Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
  • Zawodnik startując w TriCity Trail wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji TriCity Trail.
  • Organizator zapewnia bezpłatne noclegi (dla osób, które zadeklarują taką chęć w trakcie rejestracji, obowiązuje limit 100 miejsc).
  • Organizator TriCity Trail zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów TriCity Trail.
Partnerzy główni
Patroni medialni