TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 09.07.2022

Aktualności

Wirtualna edycja TriCity Trail 2020!

[English below]

Tegoroczna edycja TriCity Trail nie odbędzie się w tradycyjnej formule. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 postawiła świat na głowie. Od początku marca pracowaliśmy w niepewności, w dużej mierze zawiesiliśmy promocję imprezy, jednocześnie przez długi czas nie tracąc nadziei, że będziemy mogli spotkać się w tym roku w Wejherowie. Niestety dzisiaj już wiemy, że nie będzie to możliwe, ale zapraszamy Was do udziału w wirtualnym biegu TriCity Trail 2020!

REJESTRACJA DO WIRTUALNEJ EDYCJI

Wirtualne zawody to namiastka tego, co dzieje się podczas „prawdziwych” biegów. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy z Was nie są zainteresowani taką formą motywacji. Dlatego każdy będzie miał możliwość zrezygnowania z udziału w wirtualnej edycji. Natomiast osoby, które chcą do nas dołączyć, ale wcześniej nie były zapisane, będą miały możliwość zarejestrowania się. O szczegółach piszemy kilka akapitów niżej.

Co ważne – decydując się na start w Wirtualnym TriCity Trail otrzymasz zniżkę na przyszłoroczną edycję naszej imprezy: 40% w przypadku Ultra i Maratonu+ oraz 20% w przypadku Półmaratonu. Chcemy również podkreślić, że nie wycofując opłaty startowej wspierasz działalność naszej Fundacji i pomagasz nam przetrwać ten niezwykle trudny czas.

Zasady rozgrywania Wirtualnego TriCity Trail 2020 na trasach Ultra i Maraton+:

1. Wirtualna edycja TriCity Trail potrwa od 10 do 19 lipca 2020.

Będziesz mógł wystartować o dowolnej porze dnia lub nocy. Trasy nie będą oznaczone. Twoim obowiązkiem będzie posiadanie tracka w zegarku lub aplikacji z wgraną trasą. W pakiecie startowym otrzymasz papierową mapę, którą zalecamy zabrać do plecaka.

2. Na trasie nie będzie punktów odżywczych, co oznacza, że będziesz musiał zadbać o odpowiednią ilość płynów i jedzenia. Na trasie Ultra jest kilka sklepów, które zostaną zaznaczone na mapach. Sklepy będą poinformowane przez nas o wirtualnych zawodach. Dozwolona jest pomoc w postaci supportu.

3. Warunkiem sklasyfikowania będzie wstawienie linku do Twojej aktywności w panelu zapisów.

4. Wydłużamy limity czasu na pokonanie tras: na dystansie Ultra do 15 godzin (+2 godziny), na dystansie Maraton+ do 8,5 godziny (+1 godzina).

5. Nie planujemy nagród, jednak najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna na każdym z dystansów otrzymają pamiątkowe statuetki.

6. Biorąc udział w zawodach będziesz mógł wygrać zegarek Suunto 7. Szczegóły wkrótce.

Zasady rozgrywania Wirtualnego Półmaratonu TriCity Trail 2020:

Bieg na trasie zawodów:

1. Wirtualna edycja TriCity Trail potrwa od 10 do 19 lipca 2020.

Każdy z Was będzie mógł wystartować o dowolnej porze dnia lub nocy. Trasa nie będzie oznaczona. Obowiązkiem zawodników będzie posiadanie tracka w zegarku lub aplikacji z wgraną trasą.

2. Na trasie nie będzie punktów odżywczych, co oznacza, że każdy będzie musiał zadbać o odpowiednią ilość płynów i jedzenia. Dozwolona jest pomoc w postaci supportu.

3. Każdy, kto weźmie udział w wirtualnej edycji i będzie chciał zostać sklasyfikowany, będzie miał obowiązek wstawienia linku do swojej aktywności w panelu zapisów.

4. Nie planujemy nagród, jednak najszybsza kobieta i najszybszy mężczyzna otrzymają pamiątkowe statuetki.

5. Wszyscy, którzy wezmą udział w zawodach będą mogli wygrać zegarek Suunto. Szczegóły wkrótce.

Bieg na dowolnej trasie liczącej 21 km:

Druga z możliwości udziału w Wirtualnym Półmaratonie TriCity Trail to start na dowolnie wyznaczonej 21-kilometrowej trasie. Ważne, aby wystartować w terminie 10-19 lipca 2020 i dodać link do swojej aktywności w naszym panelu zapisów. W przypadku startu na dowolnej trasie nie będziemy tworzyć klasyfikacji, ale wszystkie wyniki zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej. Każdy, kto weźmie udział w zawodach w tej formule będzie miał możliwość wygrania zegarka Suunto. 

W ramach opłaty startowej otrzymasz:
 chustę wielofunkcyjną – specjalny model na wirtualną edycję;
- drewniany medal;
- mapę z zaznaczonymi sklepami najbliżej trasy biegu (Ultra i Maraton+);
- możliwość udostępnienia / wydrukowania numeru startowego oraz udostępnienia wirtualnego medalu po zaakceptowaniu przez nas Twojego wyniku;
- filmowe instrukcje instalacji tracka (dla najpopularniejszych marek zegarków).

Co jeśli nie zapisałeś się dotychczas na bieg, ale chciałbyś wystartować w wirtualnej edycji? Rejestrację do tej wyjątkowej edycji znajdziesz TUTAJ. Opłaty startowe wynoszą 64,99 zł dla Ultra i Maratonu+ oraz 39,99 zł dla Półmaratonu.

Co jeśli nie chcesz wziąć udziału w wirtualnej edycji TriCity Trail?

Masz kilka możliwości:
- przeniesienie opłaty startowej na kolejny rok;
- zwrot opłaty startowej: 80% przelewem + 20% w voucherze na inne nasze imprezy;
- przepisanie pakietu startowego na inną osobę (zarówno na edycję 2021, jak i wirtualny bieg 2020).

Wymienione opcje są dostępne w naszym panelu zapisów, po zalogowaniu się na konto.

fot. Piotr Oleszak

------------------------------------------------------

[English]

Virtual TriCity Trail 2020!

This year's edition of TriCity Trail will not take place in the traditional formula. The SARS-CoV-2 coronavirus has changed rules in races. From the beginning of March, we worked hard with hope that we will be able to meet this year in Wejherowo. Unfortunately, today we know that this is not possible. However, we invite you to participate in the virtual TriCity Trail 2020!

VIRTUAL EDITION - REGISTRATION

Virtual race is a substitute for what happens during "real" runs. We are aware, that some of you might not be interested in that kind of race. Therefore, everyone will have the opportunity to resign from the virtual edition. Also, people who want to join us but didn’t register before will be able to do it now. Below you will find more details.

What is important - when you decide to take part in the Virtual TriCity Trail, you will receive a discount for next year's edition: 40% in the case of Ultra and Marathon + and 20% in the case of the Half Marathon. By not withdrawing the entry fee, you are supporting our Foundation's activities and help us survive this extremely difficult time.

General rules Virtual TriCity Trail 2020 - Ultra i Maraton+:

1. The virtual edition of TriCity Trail will take place from 10th to 19th of July 2020.
You will be able to start at any time of the day or night. Routes will not be marked. It will be your responsibility to have a track in your watch or app with track. In the starter pack you will receive a paper map, which we recommend taking to your backpack on course.

2. There will be no aid stations on the courses, which means you will have to take care by yourself the right amount of drink and food. There are several stores on the Ultra route that will be marked on the map. Stores will be informed by us about virtual competition. Support is allowed.

3. After virtual race link with your activity must be placed on our website for verification.

4. We extend the time limits for both races: on the Ultra distance to 15 hours (+2 hours), on the Marathon + to 8.5 hours (+1 hour).

5. We are not planning any prizes, but the fastest woman and fastest man at each distance will receive special trophy.

6. By racing in the competition, you will be able to win a Suunto watch. More details will come later.

General rules Virtual TriCity Trail 2020 – half marathon:

Race on original course:

1. The virtual edition of TriCity Trail will take place from 10th to th of July 2020.
You will be able to start at any time of the day or night. Routes will not be marked. It will be your responsibility to have a track in your watch or app with track.

2. There will be no aid stations on course, which means you will have to take care of the right amount of drink and food. Support is allowed.

3. After virtual race link with your activity must be placed on our website for verification.

4. After virtual race link with your activity must be placed on our website for verification.

5. Racing in the competition you will be able to win a Suunto watch. Details will come soon.

Race anywhere on 21 km course:

This is additional chance to be a part of Virtual TriCity Trail 2020. You can start on your own 21 k course. You must complete start between 10th-th of July 2020 and add a link of your activity on our website. We will not create a classification, but all results will be posted on our website. Everyone who participate in the competition will have the opportunity to win a Suunto watch.

Starter pack:
- multifunctional scarf – special version on virtual edition;
- wooden medal;
- map (Ultra i Maraton+);
- ability to share/print race number and share virtual medal after We accept your result in the system;
- film instructions how to add track to watch (for the most popular models);

What if you are not on official start list but You want to join us?

You can register for Virtual edition HERE. Registration fee:  64,99 zł for Ultra i Maraton+ and 39,99 zł for half marathon.

What if You don’t want participate in Virtual TriCity Trail 2020?

Here You have few options:
- transfer entry fee for next year – 2021;
- refund of entry fee: 80% by bank transfer + 20% in the voucher our other events (CITY TRAIL; Chudy Wawrzyniec etc.);
- rewriting start pack for another person (for 2020 edition and 2021 edition as well).

All this options are available in the registration panel.

Photograph: Piotr Oleszak

Partnerzy
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni